Aktuális témakiírás


témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bakucz Márta A turizmus hatása a regionális és a helyi gazdaságra az integrált turizmus és a területfejlesztés összefüggései 2017-05-31 SZIE
Benkő János Újrahasznosítási logisztika modellezése 2017-05-31 SZIE
Borzán Anita A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió, a Békés-Arad-Bihar határ menti együttműködés és egyéb határ menti együttműködések területfejlesztési lehetőségei 2017-05-31 SZIE
Borzán Anita A 21. század (első) globális válságának társadalmi-gazdasági és területi következményei, különös tekintettel a biztosítási szektorra 2017-05-31 SZIE
Csáki György A 2008-as világgazdasági válság: okok, következmények és válságkezelési tapasztalatok 2017-05-31 SZIE
Csath Magdolna A regionális képességekre építő versenyképesség javítás előnyei a változó világgazdaságban, különös tekintettel az országon belüli területi tőke, valamint a V4 országokk 2017-05-31 SZIE
Csehné Papp Imola A regionális egyenlőtlenségek munkaerőpiaci megnyilvánulásai 2017-05-31 SZIE
Dávid Lóránt A turizmus szerepe a regionális fejlődésben 2017-05-31 SZIE
Egri Zoltán Kelet-Közép-Európa komplex társadalmi-gazdasági töltetű térszerkezete, a térszerkezeti mezők spaciális összefüggései 2017-05-31 SZIE
Farkas Tibor A vidékfejlesztés társadalmi és közösségi megközelítései 2017-05-31 SZIE
G.-Tóth László Terület részek ökológiai vízminőség és vízi ökoszisztéma szolgáltatásainak piaci értékképzési lehetőségei 2017-05-31 SZIE
G.-Tóth László Statisztikai régiók és tájegységek gazdasági és társadalmi fejlettségének hatása a környezetvédelmi előírások hatékonyságára és a fenntartható fejlődésre 2017-05-31 SZIE
Goda Pál Rendszerszemléletű modellek újragondolása a vidék és területfejlesztésben 2017-05-31 SZIE
Goda Pál Rethinking system approach models in the Rural and Regional Development 2017-05-31 SZIE
Hajdú Zoltán A politikai térszerveződés és térszervezés politikai földrajzi kérdései 2017-05-31 SZIE
Hajdú Zoltán Administrative geography 2017-05-31 SZIE
Jóna György Spatial evolution of business networks 2017-05-31 SZIE
Jóna György Gazdasági hálózatok területi hatásai 2017-05-31 SZIE
Káposzta József A vidéki térségek föld- és térhasználatának területi versenyképességét befolyásoló közgazdasági tényezők vizsgálata, stratégiai fejlesztések irányainak kidolgozása 2017-05-31 SZIE
Káposzta József A vidéki térségek térhasználatának területi versenyképességét befolyásoló közgazdasági tényezők vizsgálata, stratégiai fejlesztések irányainak kidolgozása. 2017-05-31 SZIE
Kassai Zsuzsanna Assessment of Rural Livelihood Diversification in Ghana 2017-05-31 SZIE
Khademi-Vidra Anikó The study of the consumer habits  2017-05-31 SZIE
Khademi-Vidra Anikó Az oktatás regionális kérdései 2017-05-31 SZIE
Khademi-Vidra Anikó The regional questions of education 2017-05-31 SZIE
Khademi-Vidra Anikó Fogyasztói, vásárlói szokások vizsgálata 2017-05-31 SZIE
Komarek Levente Az elmaradott térségek felzárkózásának problematikája a primer és szekunder szektor tükrében 2017-05-31 SZIE
Kovács András Smart cities and tourism development 2017-05-31 SZIE
Kovács András Földrajzi és kiber terek a gazdaságban 2017-05-31 SZIE
L. Rédei Mária Üzleti szolgáltatások 2017-05-31 SZIE
L. Rédei Mária A nemzetközi migráció regionális hatásai 2017-05-31 SZIE
L. Rédei Mária A belföldi és nemzetközi mobilitás alakulása Magyarországon az utóbbi években, hatása a foglalkoztatottság területi adataira 2017-05-31 SZIE
Nagy Henrietta A regionális politikai beavatkozások vizsgálata a kiválasztott uniós területi egységben 2017-05-31 SZIE
Nagy Henrietta Helyi gazdaságfejlesztés tervezése: A helyi vállalkozások hatása a fejlődő vidéki térségekben Koszovóban 2017-05-31 SZIE
Nagy Henrietta A regionális politikai beavatkozások vizsgálata a kiválasztott uniós területi egységben 2017-05-31 SZIE
Nagy Gábor A GDN-n túl – A területi egyenlőtlenségek új típusú mérési lehetőségei 2017-05-31 SZIE
Nagyné Molnár Melinda A települési tér törésvonalainak kutatása tér érték-elemzéssel és mentális térképezéssel 2017-05-31 SZIE
Nagyné Molnár Melinda Területi monitoring-vizsgálatok az átalakuló vidéki térségeinkben 2017-05-31 SZIE
Nagyné Molnár Melinda A települések sikerfaktorai és működésük 2017-05-31 SZIE
Neszmélyi György Iván Fejlődő országok vizsgálata tértudományi aspektusból 2017-05-31 SZIE
Remenyik Bulcsú A kereskedelmi szálláshelyek minőségiturizmusra való áttérésének és a fogyasztói szokások átalakulásának hatásai a magyarországi turizmusiparra 2017-05-31 SZIE
Ritter Krisztián Turizmus és a turisztikai szervezetek szerepe a vidéki térségekben 2017-05-31 SZIE
Ritter Krisztián Agrárstratégiák és diverzifikációs lehetőségek a vidékgazdaságban 2017-05-31 SZIE
Ritter Krisztián A területi különbségek környezeti és humánökológiai szempontú vizsgálata. 2017-05-31 SZIE
Sikos T. Tamás
Beluszky Pál
A tanyás településrendszer helyzete a rendszerváltás után 2017-05-31 SZIE
Sikos T. Tamás
Beluszky Pál
A gabonakereskedelem szerepe a Kárpát-medence 18–19. századi városodásában 2017-05-31 SZIE
Sikos T. Tamás A piaci értékesítési csatorna helyzete és térségi jellemzői Magyarországon 2017-05-31 SZIE
Sikos T. Tamás A bevásárlóközpontok hatása Kelet-közép Európa városainak társadalmi térszerkezetére 2017-05-31 SZIE
Szarvák Tibor A társadalmi felzárkózás közösségi és térségi jellemzői Magyarországon 2017-05-31 SZIE
Takács István A gazdasági együttműködés, a gazdálkodói bizalom és a társadalmi fenntarthatóság összefüggéseinek kutatása 2017-05-31 SZIE
Takács István A társadalmi és gazdasági fejlődés pénzügyi, finanszírozási összefüggéseinek vizsgálata az erdélyi kistérségekben 2017-05-31 SZIE
Takács István A gazdasági együttműködés, a gazdálkodói bizalom és a társadalmi fenntarthatóság összefüggéseinek kutatása 2017-05-31 SZIE
Takácsné György Katalin A mezőgazdasági üzemek szerepe a társadalmi és gazdasági fejlettség alakulásában, és a fejlettség térbeli vizsgálata erdélyi kistérségekben 2017-05-31 SZIE
Timár Judit Az egyenlőtlen területi fejlődés társadalmi hatásai 2017-05-31 SZIE
Timár Judit Régiók egyenlőtlenségeinek, fejlődésének, térkapcsolatainak vizsgálata 2017-05-31 SZIE
Timár Judit Régiók egyenlőtlenségeinek, fejlődésének, térkapcsolatainak vizsgálata 2017-05-31 SZIE
Tiner Tibor Az autópálya hálózat bővítésének hatása a regionális fejlődésre 2017-05-31 SZIE
Tiner Tibor A hazai közlekedésfejlesztés neuralgikus régiói 2017-05-31 SZIE
Tóth Tamás Korszerű kommunikációs technológiák hatása a vidékfejlesztésre. 2017-05-31 SZIE
Tóth Tamás Területi különbségek egészségügyi sajátosságainak vizsgálata 2017-05-31 SZIE
Tóth Tamás A kormányzás jó gyakorlata 2017-05-31 SZIE
Tóth Tamás Tervezés a térségek gazdaságfejlesztésében 2017-05-31 SZIE
Tóth Tamás Lokális terek változása - helyi gazdaságfejlesztési lehetőségek 2017-05-31 SZIE
Tóth Tamás Hargita megye integrált turizmus-és gazdaságfejlesztési lehetőségei 2017-05-31 SZIE
Tóth Tamás Területfejlesztés tervezési kérdései 2017-05-31 SZIE
Tózsa István Településmarketing 2017-05-31 SZIE
Váradi Monika Mária A szegénység/kirekesztettség által veszélyeztetett csoportok a vidéki térségekben 2017-05-31 SZIE
Váradi Monika Mária Szegénypolitika, foglalkoztatáspolitika és új szegénység 2017-05-31 SZIE
Vasa László A szürkegazdaság jelentőségének, kiterjedésének vizsgálata és néhány háztartásökonómiai aspektusa (Evaluation and household economics aspects of the shadow economy) 2017-05-31 SZIE
Villányi László Nemzeti agrárpolitika stratégiai kérdései 2017-05-31 SZIE
Vörös Mihály László Helyi élelmiszer ellátó rendszerek (HÉER) 2017-06-27 SZIE
Bakucz Márta Tourism and the Economy 2017-05-31 SZIU

 

magyar