Aktuális témakiírás

témavezető
kutatási téma

jelentkezési határidő
Bakucz Márta A turizmus hatása a regionális és a helyi gazdaságra az integrált turizmus és a területfejlesztés összefüggései 2019-05-30
Bakucz Márta Tourism and the local economy 2019-05-30
Benkő János Újrahasznosítási logisztika modellezése 2019-05-30
Borzán Anita A 21. század (első) globális válságának társadalmi-gazdasági és területi következményei, különös tekintettel a biztosítási szektorra 2019-05-30
Borzán Anita A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió, a Békés-Arad-Bihar határ menti együttműködés és egyéb határ menti együttműködések területfejlesztési lehetőségei 2019-05-30
Bujdosó Zoltán A biztonság szerepe a turizmusban 2019-05-30
Csáki György A 2008-as világgazdasági válság: okok, következmények és válságkezelési tapasztalatok 2019-05-30
Csath Magdolna A regionális képességekre építő versenyképesség javítás előnyei a változó világgazdaságban, különös tekintettel a V4 országokkal való együttműködés kínálta lehetőségekre. 2019-05-30
Csehné Papp Imola A regionális egyenlőtlenségek munkaerőpiaci megnyilvánulásai 2019-05-30
Dávid Lóránt Dénes A turizmus szerepe a regionális fejlődésben 2019-05-30
Dávid Lóránt Dénes A turizmus szerepe a regionális fejlődésben 2019-05-30
Dávid Lóránt Dénes Vidék megtartó erejének elemzése magyarországi térségek vizsgálata alapján 2019-05-30
Duray Balázs A Duna Borrégió szerepe helyi gazdaságszerkezet-átalakítási folyamatokban. 2019-05-30
Duray Balázs A helyi és regionális gazdaságtervezés változásainak a vidéki térszerkezetre gyakorolt társadalmi-gazdasági hatásainak vizsgálata 2019-05-30
Egri Zoltán Kelet-Közép-Európa komplex társadalmi-gazdasági töltetű térszerkezete, a térszerkezeti mezők spaciális összefüggései 2019-05-30
Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia Kutatói utánpótlás biztosításának regionális kihívásai 2019-05-30
Farkas Jenő Zsolt Land use changes in different types of rural regions 2019-05-30
Farkas Tibor A vidékfejlesztés társadalmi és közösségi megközelítései 2019-05-30
G.-Tóth László Statisztikai régiók és tájegységek gazdasági és társadalmi fejlettségének hatása a környezetvédelmi előírások hatékonyságára és a fenntartható fejlődésre 2019-05-30
G.-Tóth László Terület részek ökológiai vízminőség és vízi ökoszisztéma szolgáltatásainak piaci értékképzési lehetőségei 2019-05-30
Goda Pál Rethinking system approach models in the Rural and Regional Development 2019-05-30
Goda Pál Rendszerszemléletű modellek újragondolása a vidék és területfejlesztésben 2019-05-30
Hajdú Zoltán Administrative geography 2019-05-30
Hajdú Zoltán A politikai térszerveződés és térszervezés politikai földrajzi kérdései 2019-05-30
Hajdú Zoltán Basic questions of development of the different functional and hierarchical political unites 2019-05-30
Hajdú Zoltán A különböző hierarchiájú és funkciójú politikai terek fejlődésének alapkérdései 2019-05-30
Jóna György Gazdasági hálózatok területi hatásai 2019-05-30
Jóna György Spatial evolution of business networks 2019-05-30
Juhász Anikó A rövid élelmiszer-ellátási láncok sajátos fejlődése 2019-05-30
Káposzta József A vidéki térségek föld- és térhasználatának területi versenyképességét befolyásoló közgazdasági tényezők vizsgálata, stratégiai fejlesztések irányainak kidolgozása 2019-05-30
Káposzta József A vidéki térségek térhasználatának területi versenyképességét befolyásoló közgazdasági tényezők vizsgálata, stratégiai fejlesztések irányainak kidolgozása. 2019-05-30
Kassai Zsuzsanna Az immateriális területi tőke vizsgálata egy választott területi egységben 2019-05-30
Khademi-Vidra Anikó Fogyasztói, vásárlói szokások vizsgálata 2019-05-30
Khademi-Vidra Anikó Az oktatás regionális kérdései 2019-05-30
Khademi-Vidra Anikó The study of the consumer habits  2019-05-30
Khademi-Vidra Anikó The regional questions of education 2019-05-30
Komarek Levente Az elmaradott térségek felzárkózásának problematikája a primer és szekunder szektor tükrében 2019-05-30
Koncz Gábor A megújuló energiaforrások hasznosításának terület- és vidékfejlesztési jelentősége 2019-05-30
Koncz Gábor A felnőttképzés területi sajátosságai és szerepe a térségfejlesztésben 2019-05-30
Koncz Gábor Regional and rural development significance of renewable energy utilization 2019-05-30
Kovács András Földrajzi és kiber terek a gazdaságban 2019-05-30
Kovács András Smart cities and tourism development 2019-05-30
Kovács Gábor Alkalmazott vezetés- és szervezéselmélet, a vidék biztonságát megvalósító szereplők tevékenységének megszervezése és vezetése 2019-05-30
Kovács Katalin A társadalmi folyamatok térbeli összefüggései 2019-05-30
L. Rédei Mária Üzleti szolgáltatások 2019-05-30
L. Rédei Mária A belföldi és nemzetközi mobilitás alakulása Magyarországon az utóbbi években, hatása a foglalkoztatottság területi adataira 2019-05-30
Makovényi Ferenc A tér fogalmának építészeti megközelítései 2019-05-30
Molnár Csilla Az egészségturizmus területi kérdései 2019-05-30
Nagy Gábor A GDN-n túl – A területi egyenlőtlenségek új típusú mérési lehetőségei 2019-05-30
Nagy Henrietta Turizmusbiztonság térbeli összefüggéseinek gazdaságtani vizsgálata – különös tekintettel a vidékfejlesztési stratégia fejlesztésére 2019-05-30
Nagy Henrietta Helyi gazdaságfejlesztés tervezése: A helyi vállalkozások hatása a fejlődő vidéki térségekben Koszovóban 2019-05-30
Nagy Henrietta A regionális politikai beavatkozások vizsgálata a kiválasztott uniós területi egységben 2019-05-30
Nagyné Demeter Dóra Térségi erőforrás hasznosítás vidékfejlesztési hatásai 2019-05-30
Nagyné Molnár Melinda A települési tér törésvonalainak kutatása tér érték-elemzéssel és mentális térképezéssel 2019-05-30
Nagyné Molnár Melinda A települések sikerfaktorai és működésük 2019-05-30
Nagyné Molnár Melinda Falufejlesztési programok: tanulságok, megvalósulások, lehetőségek. 2019-05-30
Neszmélyi György Iván Fejlődő országok vizsgálata tértudományi aspektusból 2019-05-30
Neszmélyi György Iván A vállalati tőkeállomány és tőkemozgások térbeli eltéréseinek vizsgálata – különböző országok, illetve régiók összehasonlító elemzése 2019-05-30
Remenyik Bulcsú A kereskedelmi szálláshelyek minőségiturizmusra való áttérésének és a fogyasztói szokások átalakulásának hatásai a magyarországi turizmusiparra 2019-05-30
Remenyik Bulcsú A „túlzott turizmus” (overtourism) hatása a Budapest-Közép-Dunavidék és a Balaton Idegenforgalmi Régió turizmusára 2019-05-30
Ritter Krisztián A területi különbségek környezeti és humánökológiai szempontú vizsgálata. 2019-05-30
Ritter Krisztián Agrárstratégiák és diverzifikációs lehetőségek a vidékgazdaságban 2019-05-30
Ritter Krisztián Turizmus és a turisztikai szervezetek szerepe a vidéki térségekben 2019-05-30
Szabó Lajos A határmenti régió szerepe a turizmusban 2019-05-30
Szabó Lajos A budapesti agglomeráció közlekedésének a vizsgálata 2019-05-30
Szabó Lajos A bor nemzetközi kereskedelme 2019-05-30
Szarvák Tibor A társadalmi felzárkózás közösségi és térségi jellemzői Magyarországon 2019-05-30
Szilágyi Tivadar A vidékbiztonság rendszerszemléletű vizsgálata, ismeretrendszerének megalapozása, a biztonsági környezet hatása a vidék versenyképességére 2019-05-30
Takács István Az agrárgazdasági eszköz- és tőkehatékonyság változásának kutatása: a hatékonyság és jövedelmezőség összefüggéseinek elemzése Magyarországon és az EU más országaiban 2019-05-30
Takács István A gazdasági együttműködés, a gazdálkodói bizalom és a társadalmi fenntarthatóság összefüggéseinek kutatása 2019-05-30
Takácsné György Katalin A mezőgazdasági üzemek szerepe a társadalmi és gazdasági fejlettség alakulásában 2019-05-30
Timár Judit Az egyenlőtlen területi fejlődés társadalmi hatásai 2019-05-30
Timár Judit Régiók egyenlőtlenségeinek, fejlődésének, térkapcsolatainak vizsgálata 2019-05-30
Timár Judit Régiók egyenlőtlenségeinek, fejlődésének, térkapcsolatainak vizsgálata 2019-05-30
Tiner Tibor Az autópálya hálózat bővítésének hatása a regionális fejlődésre 2019-05-30
Tiner Tibor A hazai közlekedésfejlesztés neuralgikus régiói 2019-05-30
Tóth Tamás Városi tömegközlekedés vizsgálata (A járművek tervezett élettartamon túli üzemeltetésének hatásai) 2019-05-30
Tóth Tamás Lokális terekben működő közösségi közlekedési szolgáltatók értékelése, a nyújtott szolgáltatások környezeti hatásai, illetve egyéb objektív tényezők alapján 2019-05-30
Tóth Tamás A napenergia magyarországi hasznosításának területi dimenziói 2019-05-30
Tóth Tamás A kormányzás jó gyakorlata 2019-05-30
Tóth Tamás Lokális terek változása - helyi gazdaságfejlesztési lehetőségek 2019-05-30
Tózsa István Településmarketing 2019-05-30
Váradi Monika Mária A szegénység/kirekesztettség által veszélyeztetett csoportok a vidéki térségekben 2019-05-30
Váradi Monika Mária Szegénypolitika, foglalkoztatáspolitika és új szegénység 2019-05-30
Villányi László Nemzeti agrárpolitika stratégiai kérdései 2019-05-30
Vörös Mihály László A minőségi élelmiszerek és gasztroturizmus hasznosítása a régiófejlesztésben 2019-05-30
Vörös Mihály László Helyi élelmiszer ellátó rendszerek (HÉER) 2019-05-30

 

magyar