Aktuális témakiírás

témavezető
kutatási téma

jelentkezési határidő
Bakucz Márta Tourism and the local economy 2018-05-31
Bakucz Márta A turizmus hatása a regionális és a helyi gazdaságra az integrált turizmus és a területfejlesztés összefüggései 2018-05-31
Benkő János Újrahasznosítási logisztika modellezése 2018-05-31
Borzán Anita A 21. század (első) globális válságának társadalmi-gazdasági és területi következményei, különös tekintettel a biztosítási szektorra 2018-05-31
Borzán Anita A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió, a Békés-Arad-Bihar határ menti együttműködés és egyéb határ menti együttműködések területfejlesztési lehetőségei 2018-05-31
Bujdosó Zoltán A biztonság szerepe a turizmusban 2018-05-31
Csáki György A 2008-as világgazdasági válság: okok, következmények és válságkezelési tapasztalatok 2018-05-31
Csath Magdolna A regionális képességekre építő versenyképesség javítás előnyei a változó világgazdaságban, különös tekintettel az országon belüli területi tőke, valamint a V4 országokk 2018-05-31
Csehné Papp Imola A regionális egyenlőtlenségek munkaerőpiaci megnyilvánulásai 2018-05-31
Dávid Lóránt A turizmus szerepe a regionális fejlődésben 2018-05-31
Egri Zoltán Kelet-Közép-Európa komplex társadalmi-gazdasági töltetű térszerkezete, a térszerkezeti mezők spaciális összefüggései 2018-05-31
Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia Kutatói utánpótlás biztosításának regionális kihívásai 2018-05-31
Farkas Tibor A vidékfejlesztés társadalmi és közösségi megközelítései 2018-05-31
Farkas Jenő Zsolt Land use changes in different types of rural regions 2018-05-31
G.-Tóth László Statisztikai régiók és tájegységek gazdasági és társadalmi fejlettségének hatása a környezetvédelmi előírások hatékonyságára és a fenntartható fejlődésre 2018-05-31
G.-Tóth László Terület részek ökológiai vízminőség és vízi ökoszisztéma szolgáltatásainak piaci értékképzési lehetőségei 2018-05-31
Goda Pál Rendszerszemléletű modellek újragondolása a vidék és területfejlesztésben 2018-05-31
Goda Pál Rethinking system approach models in the Rural and Regional Development 2018-05-31
Hajdú Zoltán Basic questions of development of the different functional and hierarchical political unites 2018-05-31
Hajdú Zoltán A politikai térszerveződés és térszervezés politikai földrajzi kérdései 2018-05-31
Hajdú Zoltán A különböző hierarchiájú és funkciójú politikai terek fejlődésének alapkérdései 2018-05-31
Hajdú Zoltán Administrative geography 2018-05-31
Jóna György Spatial evolution of business networks 2018-05-31
Jóna György Gazdasági hálózatok területi hatásai 2018-05-31
Juhász Anikó A rövid élelmiszer-ellátási láncok sajátos fejlődése 2018-05-31
Káposzta József A vidéki térségek föld- és térhasználatának területi versenyképességét befolyásoló közgazdasági tényezők vizsgálata, stratégiai fejlesztések irányainak kidolgozása 2018-05-31
Káposzta József A vidéki térségek térhasználatának területi versenyképességét befolyásoló közgazdasági tényezők vizsgálata, stratégiai fejlesztések irányainak kidolgozása. 2018-05-31
Kassai Zsuzsanna Az immateriális területi tőke vizsgálata egy választott területi egységben 2018-05-31
Khademi-Vidra Anikó Az oktatás regionális kérdései 2018-05-31
Khademi-Vidra Anikó The regional questions of education 2018-05-31
Khademi-Vidra Anikó Fogyasztói, vásárlói szokások vizsgálata 2018-06-30
Khademi-Vidra Anikó The study of the consumer habits  2018-05-31
Komarek Levente Az elmaradott térségek felzárkózásának problematikája a primer és szekunder szektor tükrében 2018-05-31
Koncz Gábor A megújuló energiaforrások hasznosításának terület- és vidékfejlesztési jelentősége 2018-05-31
Kovács András Smart cities and tourism development 2018-05-31
Kovács András Földrajzi és kiber terek a gazdaságban 2018-05-31
Kovács Gábor Alkalmazott vezetés- és szervezéselmélet, a vidék biztonságát megvalósító szereplők tevékenységének megszervezése és vezetése 2018-05-31
Kozári József Impacts of climate change (global warming and drying) on agriculture 2018-05-31
L. Rédei Mária Üzleti szolgáltatások 2018-05-31
L. Rédei Mária A nemzetközi migráció regionális hatásai 2018-05-31
L. Rédei Mária A belföldi és nemzetközi mobilitás alakulása Magyarországon az utóbbi években, hatása a foglalkoztatottság területi adataira 2018-05-31
Nagy Henrietta Turizmusbiztonság térbeli összefüggéseinek gazdaságtani vizsgálata – különös tekintettel a vidékfejlesztési stratégia fejlesztésére 2018-05-31
Nagy Henrietta A regionális politikai beavatkozások vizsgálata a kiválasztott uniós területi egységben 2018-05-31
Nagy Gábor A GDN-n túl – A területi egyenlőtlenségek új típusú mérési lehetőségei 2018-05-31
Nagy Henrietta Helyi gazdaságfejlesztés tervezése: A helyi vállalkozások hatása a fejlődő vidéki térségekben Koszovóban 2018-05-31
Nagyné Demeter Dóra Térségi erőforrás hasznosítás vidékfejlesztési hatásai 2018-05-31
Nagyné Molnár Melinda A települési tér törésvonalainak kutatása tér érték-elemzéssel és mentális térképezéssel 2018-05-31
Nagyné Molnár Melinda Területi monitoring-vizsgálatok az átalakuló vidéki térségeinkben 2018-05-31
Nagyné Molnár Melinda A települések sikerfaktorai és működésük 2018-05-31
Neszmélyi György Iván A vállalati tőkeállomány és tőkemozgások térbeli eltéréseinek vizsgálata – különböző országok, illetve régiók összehasonlító elemzése 2018-05-31
Neszmélyi György Iván Fejlődő országok vizsgálata tértudományi aspektusból 2018-05-31
Remenyik Bulcsú A kereskedelmi szálláshelyek minőségiturizmusra való áttérésének és a fogyasztói szokások átalakulásának hatásai a magyarországi turizmusiparra 2018-05-31
Ritter Krisztián Agrárstratégiák és diverzifikációs lehetőségek a vidékgazdaságban 2018-05-31
Ritter Krisztián A területi különbségek környezeti és humánökológiai szempontú vizsgálata. 2018-05-31
Ritter Krisztián Turizmus és a turisztikai szervezetek szerepe a vidéki térségekben 2018-05-31
Szabó Lajos A bor nemzetközi kereskedelme 2018-05-31
Szabó Lajos A határmenti régió szerepe a turizmusban 2018-05-31
Szarvák Tibor A társadalmi felzárkózás közösségi és térségi jellemzői Magyarországon 2018-05-31
Szilágyi Tivadar A vidékbiztonság rendszerszemléletű vizsgálata, ismeretrendszerének megalapozása, a biztonsági környezet hatása a vidék versenyképességére 2018-05-31
Takács István A gazdasági együttműködés, a gazdálkodói bizalom és a társadalmi fenntarthatóság összefüggéseinek kutatása 2018-05-31
Takács István Az agrárgazdasági eszköz- és tőkehatékonyság változásának kutatása: a hatékonyság és jövedelmezőség összefüggéseinek elemzése Magyarországon és az EU más országaiban 2018-05-31
Takácsné György Katalin A mezőgazdasági üzemek szerepe a társadalmi és gazdasági fejlettség alakulásában 2018-05-31
Timár Judit Az egyenlőtlen területi fejlődés társadalmi hatásai 2018-05-31
Timár Judit Régiók egyenlőtlenségeinek, fejlődésének, térkapcsolatainak vizsgálata 2018-05-31
Timár Judit Régiók egyenlőtlenségeinek, fejlődésének, térkapcsolatainak vizsgálata 2018-05-31
Tiner Tibor Az autópálya hálózat bővítésének hatása a regionális fejlődésre 2018-05-31
Tiner Tibor A hazai közlekedésfejlesztés neuralgikus régiói 2018-05-31
Tóth Tamás Lokális terek változása - helyi gazdaságfejlesztési lehetőségek 2018-05-31
Tóth Tamás Lokális terekben működő közösségi közlekedési szolgáltatók értékelése, a nyújtott szolgáltatások környezeti hatásai, illetve egyéb objektív tényezők alapján 2018-05-31
Tóth Tamás A kormányzás jó gyakorlata 2018-05-31
Tóth Tamás Városi tömegközlekedés vizsgálata (A járművek tervezett élettartamon túli üzemeltetésének hatásai) 2018-05-31
Tóth Tamás A napenergia magyarországi hasznosításának területi dimenziói 2018-05-31
Tózsa István Településmarketing 2018-05-31
Váradi Monika Mária Szegénypolitika, foglalkoztatáspolitika és új szegénység 2018-05-31
Váradi Monika Mária A szegénység/kirekesztettség által veszélyeztetett csoportok a vidéki térségekben 2018-05-31
Villányi László Nemzeti agrárpolitika stratégiai kérdései 2018-05-31
Vörös Mihály László Helyi élelmiszer ellátó rendszerek (HÉER) 2018-05-31
Vörös Mihály László A minőségi élelmiszerek és gasztroturizmus hasznosítása a régiófejlesztésben 2018-05-31

 

magyar