Az értekezés formai követelményei

(1) A doktori értekezés a jelölt kutatómunkájának célkitűzéseit, szakirodalmi ismereteit, kutatási módszereit, új tudományos eredményeit bemutató összefoglaló jellegű munka.
(2) Az értekezésnek csak egy szerzője lehet. Értekezés témájaként csak olyan kutatási téma fogadható be, amely nyilvánosságra hozható.
(3) Az értekezés benyújtásának a nyelve magyar, idegen nyelvű képzés esetében a témavezetővel egyeztetve a doktori iskola tanácsa kijelöli a disszertáció benyújtási nyelvét.
(4) A doktori értekezésnek tartalmaznia kell:

 • (i)  a problémafelvetést, a célkitűzés(eke)t,
 • (ii) a választott téma időszerűségének és jelentőségének indoklását,
 • (iii)a téma – szövegközi hivatkozással ellátott – szakirodalmának áttekintését és kritikai értékelését,
 • (iv)a vizsgálatok anyagának és módszerének leírását,
 • (v) a szükséges szemléltetőanyagot (ábrákat, táblázatokat stb.),
 • (vi)a kutatás eredményeit, kiemelve az új tudományos eredményeket és az azokból levonható elméleti és gyakorlati következtetéseket, valamint javaslatokat a gyakorlati alkalmazhatóságra és a téma további művelésére vonatkozóan,
 • (vii)a dolgozat összefoglalását magyar és angol nyelven,
 • (viii)mellékletben a betűrendbe sorolt irodalomjegyzéket, valamint – szükség esetén – az eredmények igazolásához szükséges dokumentumokat.

(5) Az értekezésben fel kell tüntetni a szerzőt, a témavezetőt, a készítés helyét és idejét. Az értekezéshez tartalomjegyzék, magyar és angol nyelvű összefoglaló, továbbá irodalomjegyzék tartozik. Az irodalomjegyzék mellett a szerző értekezés alapjául szolgáló tudományos közleményei listáját elkülönítetten kell kezelni. Az értekezéshez mellékletek (pl. fényképfelvételek, dokumentumgyűjtemény, számítógépes program stb.) tartozhatnak. Az értekezés elején helyet kell biztosítani a téma-, a program és az iskola vezető jóváhagyó aláírására. Ez utóbbinak előfeltétele a műhelyvita észrevételeinek megfelelő korrekció. Az irodalomjegyzék és a mellékletek nélkül 120 oldalnál nagyobb terjedelmű értekezés benyújtásakor megemelt védési díjat kell fizetni.
(6) A doktori dolgozat B5 méretben, sötétzöld bőrkötésben, fedlapján szerepelnie kell:

 • (i)           Szent István Egyetem, Gödöllő
 • (ii)          Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
 • (iii)         Doktori (PhD) értekezés
 • (iv)         értekezés címe
 • (v)          értekezés szerzője
 • (vi)         Gödöllő, évszám
 • (vii)        az egyetem logója

A dolgozat elkészíthető kétoldalas változatban.
Az értekezést nyolc bekötött példányban kell benyújtani. Az EDHT 1-1 példányt az illetékes Doktori Bizottság elnökének, illetve a hivatalos bírálók részére küld meg. A többi példányt a védés előtt – a védés befejezéséig – a bíráló bizottság tagjai kapják.
(7) Az értekezés lehet több tudományos közlemény rövid, tézisszerű összefoglalása is. Ebben az esetben az eredeti munkák a tézisek mellékletét képezik és a bírálóbizottság az eljárás során ezek mennyiségét és minőségét is vizsgálja.
(8) A Doktori Bizottság doktori értekezésként kivételesen – a doktori iskola vezetője véleményének meghallgatásával – elfogadhatja a jelölt tudományos életművét összefoglaló, kiadott könyv(ek)et vagy más alkotás(oka)t is. A fokozatszerzés egyéb követelményei alól azonban ez esetben sem adható felmentés.
Ld. részletesebben: Szent István Egyetem Doktori Szabályzatának 12.melléklete

magyar