Felvételi a doktori képzésre

 
Szervezett képzésben részesülő, teljes idejű valamint szervezett képzésben részesülő, részidejű képzési forma felvételi rendje

A. Teljes idejű és részidejű képzésben résztvevő hallgatók

A doktori iskola azon pályázók felvételét javasolja, akik a kutatási munkatervükben megfogalmazottak alapján önálló szakmai gondolatokkal és korábbi hallgatói – önképzőkörös, tudományos diákkörös, demonstrátori munkájukkal, publikációkkal, esetleg másoddiplomával – tevékenységükkel már bizonyították doktori képzésre való alkalmasságukat.

(1) Követelmények:

 • A doktori képzésre jelentkező hallgatók a doktori iskola által március 31-ig nyilvánosságra hozott témákra adhatják be jelentkezésüket.
 • A szervezett doktori képzésre való jelentkezés végső határideje május 31.
 • A jelentkezőnek minimális feltételként egy világnyelvből, államilag elismert középfokú ”C” típusú nyelvvizsgával kell rendelkeznie. A doktori iskola által elfogadott nyelvek: angol, német, spanyol, francia, orosz, olasz. Ezen követelménynek a külhoni hallgatóknak is meg kell felelniük. A nyelvvizsga meglétéről minden esetben bizonyítványt kell – legkésőbb a szóbeli felvételi elbeszélgetés időpontján – bemutatni, ennek hiányában a jelentkező szóbeli meghallgatására nem kerül sor.
 • A 3 éven belül végzett jelentkezők esetében azok nyújthatják be jelentkezésüket, akiknek diplomája legalább jó rendű minősítést kapott. 3 év után a diploma rendűségi kritérium elévül, és a jelentkezőket az elért tudományos eredményeik szerint minősítik.
 • A 3 éven belül végzett jelentkezőnek Tudományos Diákköri Konferencián való részvétele alapfeltétel, melynek hiányában a jelentkezés nem nyújtható be. Kivételként indokolt esetben a jelentkező egyéb tudományos előélete felmentést adhat e kitétel alól. 3 év után a Tudományos Diákköri Konferencia részvételi kritérium elévül, és a jelentkezőket az elért tudományos eredményeik (közlemények, publikációk, konferenciák, szabadalmak, know-how termékek stb.) alapján minősítik.
 • A jelentkezők a felvételi kérelmüket jelentkezési lapon nyújthatják be (ez a lap az Egyetemi Doktori Szabályzat szerint az összes SZIE doktori iskolára egységes). A jelentkezési lap akkor érvényes, ha azon a javasolt témavezető és a doktori iskola vezetőjének vagy a témacsoport tudományos vezetőjének aláírása is szerepel. A jelentkezési lapon feltüntetett kötelező mellékletek csatolásának hiányában a jelentkező hiánypótlásra kötelezhető. A felvétel során súlyozottan számító szakmai publikációk jegyzékében a jelentkezési lapon feltüntetett bontást kell követni.
 • A doktori képzésre történő jelentkezés előtt a pályázó a választott témavezetőjével konzultálva elkészíti a képzés részletes kutatási munkatervét és azt a jelentkezéssel egy időben, a doktori iskola vezetőjének benyújtják. A jelentkezés és felvétel alapkövetelménye a választott témavezető támogató javaslata, amelyben felelősséggel nyilatkozik a jelölt alkalmasságáról is.

(2) A felvételi meghallgatás (elbeszélgetés) rendje

(i)   A felvételi elbeszélgetés minimum 3 tagú bizottság előtt zajlik le. A bizottság tagjai a Doktori Iskolai Tanácsának, illetve a doktori iskola tagjainak sorából kerülnek ki (Felvételi Bizottság). A felvételi bizottság elnöke a doktori iskola vezetője, akadályoztatásának esetében a doktori iskola vezetője által megbízott tudományos vezető. A jelentkezők anyagát a doktori iskola titkára készíti elő, aki egyben a felvételi meghallgatásról jegyzőkönyvet készít. A jelentkezők minősítésében az elnök, a titkár és a bizottság tagjai vesznek részt. Abban az esetben, ha valamely bizottsági tag felvételiző jelölt témavezetőjeként is érintett, akkor az őt érintő szavazásban nem vehet részt. A felvételi meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetni.
(ii)   A doktori iskola képzésre jelentkező hallgatók munkatervei, a benyújtott mellékletek a felvételi meghallgatás dokumentumai. A titkár a felvételi napjára az előzetes anyagok alapján az objektíven mérhető paraméterekből megállapítja a nyelvismeret, a diploma rendűsége és a tudományos előélet értékét, melyet a felvételi elbeszélgetés előtt a bizottsági tagok elé terjeszt.
(iii)   A felvételi elbeszélgetés során a bizottsági tagok pontozással értékelik a jelentkezőket. A pontozás alapját a jelentkezési lapon feltüntetett adatok szolgáltatják, objektívan értékelhető szempontok szerint:

 • nyelvismeret: a minimális nyelvismereten túl a bizottság pontozza a további, a doktori iskola által elfogadott világnyelvek ismeretét alapfokú ”C” vizsga 3 pont; középfokú “C” vizsga 6 pont és felsőfokú “C” vizsga 10 pont. Az alapkövetelményként számon kért egy középfokú “C” nyelvvizsgáért pont nem jár, a maximálisan elérhető pont 10;
 • Az elismert világnyelvek: angol, német, spanyol, francia, orosz, olasz
 • diploma rendűsége maximálisan 10 pont:, jeles rendű 5 pont, kitűnő 10 pont;
 • tudományos előélet, maximálisan 30 pont, melynek során a felvételiig folytatott tudományos tevékenységet értékelik, különös tekintettel a TDK tevékenység(ek)re (ETDK részvétel 5 pont, helyezés 10 pont; OTDK-n való részvétel 10 pont, helyezés 15 pont, tudományos cikk megjelentetés 10 pont, szakcikk megjelentetés 5 pont; részvétel egyéb tudományos konferencián 8 pont) valamint más szakmai alkotásra (területfejlesztési, területrendezési tervek tanulmányok készítése stb.;
 • szakmai habitus, maximálisan 30 pont, amelynek alapja a felvételin a jelölt munkatervének a bemutatása, a felmerült kérdések megválaszolása, a szakmai megalapozottság és vitakészség értékelése. Nem magyar anyanyelvű pályázó meghallgatása témavezetővel egyeztetett világnyelven, eseti bizottság előtt történhet.

(iv)   A felvételi meghallgatás befejeztével a bizottság sorrendet állapít meg a jelentkezők között, amelyet a titkár a doktori iskola tanácsa elé terjeszt. A doktori iskola tanácsa jóváhagyása esetén a javasolt hallgatók névsora a doktori iskola vezetője előterjeszti az EDHT felé, amely a javaslatok alapján a keretszámok, illetve a rendelkezésre álló kapacitás figyelembevételével június 30-ig meghozza döntését. A felvételiző hallgatók a pozitív, illetve negatív eredményről legkésőbb augusztus 31-ig kapnak írásos értesítőt és indoklást.
B. Követelmények az egyéni tanrendű képzési formában résztvevő hallgatók felvételekor
(1) Követelmények

 • Nyelvismeret: A jelentkezőnek minimális feltételként egy világnyelvből, államilag elismert középfokú ”C” típusú nyelvvizsgával kell rendelkeznie. A doktori iskola által elfogadott nyelvek: angol, német, spanyol, francia, orosz, olasz. A nyelvvizsga meglétéről minden esetben bizonyítványt kell – legkésőbb a szóbeli felvételi elbeszélgetés időpontján – bemutatni, ennek hiányában a jelentkező felvételt nem nyerhet.
 • A jelöltnek legalább 5 éves kutatói gyakorlattal kell rendelkezni, melyet az önéletrajzában kiemelten kell bemutatnia.
 • Az egyéni képzésre jelentkezőnek meg kell felelnie a 6. mellékletben megadott publikációs minimum követelményeknek, beleértve a felvétel időpontjában már igazoltan közlésre elfogadott publikációkat is.
 • A jelentkezők a felvételi kérelmüket erre a célra rendszeresített jelentkezési lapon nyújthatják be. A jelentkezési lap akkor érvényes, ha azon a javasolt témavezető és a doktori iskola vezetőjének vagy a témacsoport tudományos vezetőjének aláírása is szerepel. A jelentkezési lapon feltüntetett kötelező mellékletek csatolásának hiányában a jelentkező hiánypótlásra kötelezhető.
 • A doktori képzésre történő jelentkezés előtt a pályázó a választott témavezetőjével konzultálva elkészíti a doktori értekezés témavázlatát és azt a jelentkezéssel egy időben, a doktori iskola vezetőjének benyújtja. A jelentkezés és felvétel alapkövetelménye a választott témavezető támogató javaslata, amelyben felelősséggel nyilatkozik a jelölt alkalmasságáról is.

(2) A felvételi meghallgatás rendje:
(I)  A felvételi elbeszélgetés egy minimum 3 tagú bizottság előtt zajlik le. A bizottság tagjai a doktori iskolai tanácsának tagjaiból, vagy a doktori iskola tagjaiból kerülnek ki. A felvételi bizottság elnöke a doktori iskola vezetője, akadályoztatásának esetében a doktori iskola vezetője által megbízott tudományos vezető. A jelentkezők anyagát a doktori iskola titkára készíti elő az EDHT Titkársága (Gödöllő) közreműködésével, aki egyben a felvételi meghallgatásról jegyzőkönyvet készít. A jelentkezők minősítésében az elnök, a titkár és a bizottság tagjai vesznek részt. Abban az esetben, ha valamely bizottsági tag felvételiző jelölt témavezetőjeként is érintett, akkor az őt érintő szavazásban nem vehet részt.
(II)  A felvételi elbeszélgetésen a bizottsági tagoknak vizsgálniuk kell, hogy a pályázó szakmai előélete és képességei alapján biztosítottnak látszik-e, hogy

 • (a)    a jogszabályban előírt határidőre befejezi az egyéni felkészülést, és
 • (b)   ezt követően a fokozatszerzésre jogszabályban előírt határidőn belül beadja az általa művelt tudományág követelményrendszerének megfelelően elkészített doktori értekezését.

A bizottság hatásköre megállapítani, hogy a jelentkező munkájának kivitelezéséhez szükséges-e témavezető kijelölése vagy sem, továbbá mérlegeli, hogy a jelöltnek vizsgakötelezettségeket előír-e vagy sem. Vizsgakötelezettség meghatározása esetén a tárgyakat meg kell jelölni.
(III)  Az egyéni felkészülő pályázó jelentős mértékű korábbi tudományos teljesítménye alapján kérelmére kivételesen mentesíthető vizsga kötelezettségek alól. A kérelmet a felvételi pályázathoz csatolt, a doktori iskola vezetőjéhez címzett kérvény formájában kell előterjeszteni.

(IV)  A mentesítés megadható, ha a jelentkező:

 • (a)    az adott tudomány területen végzett munkáját már számos referált folyóiratban publikálta és több nemzetközi konferencián bemutatta,
 • (b)   a választott tudományterület tantárgyi oktatásában rendszeresen részt vesz és órákat ad.

A mentesítés megadásáról a doktori iskola tanácsa dönt.
C. A felvételi döntés. A pályázók kiértesítésének a rendje:

(1)   A felvételi bizottság a lefolytatott elbeszélgetés alapján programonként elkészíti a teljes- és részidejű képzésre pályázók rangsorát és azt a doktori iskola tanácsa elé terjeszti. A doktori iskola tanácsa a javaslatok alapján, a keretszámok, illetve a rendelkezésre álló kapacitás figyelembevételével javaslatot tesz doktori bizottság felé, amely testület július 15-ig dönt a képzésre történő felvételről.
(2)   A döntésről a pályázó augusztus 31-ig kap értesítést. A felvételről szóló értesítésben mind a magyar, mind pedig a nem magyar állampolgárságú doktorandusz esetében közölik, hogy a teljes idejű képzésre a pályázó ösztöndíjasként vagy költségtérítésesként került felvételre. Ugyancsak tájékoztatják arról is, hogy a képzési és kutatási költségeket milyen forrásból térítik, vagy neki, illetve az általa megnevezett költségviselőnek kell azt megtérítenie. Tájékoztatást kap a várható költségtérítés és eljárási díj fizetésének kötelezettségéről is.
(3)   A részidejű képzésre felvett jelentkező tájékoztatást kap a fizetendő költségtérítésről és az eljárási díjakról, valamint a kutatási költségeknek a megtérítési módjáról.
(4)   A felvételt nem nyert jelentkező a következő értesítést kapja:

 • A pályázó nem nyert felvételt, mert nem felel meg a képzés felvételi követelményeinek (részletes indoklás).
 • Amennyiben a pályázó a felvételi követelményeknek megfelelt, de a képzésre való felvétel technikai okok miatt az adott tanévben nem valósítható meg, a doktori iskola a pályázónak olyan értelmű értesítést küld, hogy a jelölt ebben az évben helyhiány miatt nem nyert felvételt, számára a részidejű képzés felajánlható és a következő tanévben azonos feltételekkel újra pályázhat.

(5)   A felvételre vonatkozó elutasító döntés ellen – amennyiben ez jogszabályt, vagy egyetemi szabályzatot sért – a döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a rektornak címezve, a SZIE főtitkárához kell benyújtani. A rektor az ügyben – törvényességi felügyeleti jogkörében – 15 napon belül dönt.
(6)   A felvételi döntésről a pályázót a EDHT Titkársága értesíti. Az értesítésben tájékoztatják a pályázót a javasolt doktori témájáról, az egyéni felkészülés keretébe tartozó kötelezettségeiről (pl. vizsgakötelezettségek), a megállapított határidőkről. Ugyancsak értesítést kap a térítendő eljárási és képzési költségtérítési és a doktori cselekménnyel kapcsolatos költségeket, továbbá rögzítik azt, hogy az előzetes kötelezettségvállalás alapján a költségeket kinek kell megtérítenie.
(7)   A felvételi értesítésben közli a szervezett képzésben résztvevőkkel, hogy mikor kötelesek beiratkozni, milyen okmányokat hozzanak magukkal, mikor kezdődik az oktatás. Informál a tanévi időbeosztással kapcsolatos tudnivalókról (szorgalmi időszak, konzultációs időpontok, vizsgaidőszak stb.) is.
(8)   A felvételi döntéseket a doktori iskola az egyetemen minden érdeklődő számára hozzáférhető módon nyilvánosságra hozza.
(9)   Az egyéni felkészülésre felvett doktoranduszt tájékoztatni kell.
(10)   A felvettek részére meg kell küldeni a Doktori Iskola Szabályzatát és az Egyetemi Doktori Szabályzatot.
(11)   A felvett a beiratkozáskor:

 • nyilatkozatot ír alá arról, hogy a (10). bekezdés szerinti dokumentumokat áttanulmányozta, és ennek alapján ismeri kötelezettségeit és jogait,
 • minden olyan esetben, amikor a képzés vagy a kutatás költségeit a doktorandusz téríti, ennek részletes feltételeit szerződésben kell rögzíteni.

(12)   Azokban az esetekben, amikor a képzés költségeit, például az ösztöndíjat, illetve a kutatás költségeit a doktorandusz részére egyetemen kívüli jogi személy téríti, erről a témavezető véleményének a meghallgatása után a doktori iskola vezetőének javaslatára a rektor állapodik meg az érintett jogi személlyel (intézmény vezetőjével).

magyar