Képzés leírása

Az Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola keretében egy magyar és egy angol nyelvű képzési program működik.

A Regionális Tudományok Doktori Iskola – a belső struktúrának megfeleltetve – a következőképpen alakította ki képzési struktúráját. Az iskolába felvett, szervezett képzésben résztvevő hallgatók (nappali, levelező tagozat) képzési ideje 3 tanév, amely alatt kell a tantárgyi kötelezettségeiket teljesíteni, az abszolutóriumot megszerezni.

A hallgatók kötelezően hallgatják le az első tantárgyblokkot, majd az érdeklődésüknek megfelelően további kötelezően választott tantárgyakat hallgatnak, majd a kutatási téma egyedi sajátosságait figyelembe véve választhatnak szabadon választható tantárgyat a fennmaradó tantárgyi kötelezettség teljesítéséhez. A tantárgyi struktúrát, és a kötelező és felvehető tantárgyakat a Minta-tanterv tartalmazza.

A doktori iskola – a doktori iskolák kreditrendszerű tanulmányi szabályzatának megfelelően – a tanulmányi kötelezettségeket a következőkben szabályozza:

A doktori képzés 6 félévből áll, amely alatt 180 kreditet kell teljesíteni.

A 180 kredit a következő kreditértékű tanulmányi munkaegységekkel teljesíthető:

 • I. Aláírással és vizsgán szerzett érdemjeggyel lezárt tanegység.
 • II. Évközi folyamatos ellenőrzéssel járó tanegység (ZH, beszámoló, cikkfeldolgozó szeminárium stb.)
 • III. Félév végi aláírással zárt tanegység (szakmai, kutatási gyakorlat, tanulmányút)
 • IV. Félév végi, témavezetői aláírással elismert irányított kutatómunka
 • V. Dékán/Tanszékvezető/Intézetvezető/Szakvezető aláírásával igazolt, rendszeres oktatói munka
 • VI. Tudományos publikációs tevékenység (doktori iskola ügyrendje szerint)

A képzés során legalább:

 • 54 kreditet I., II., III. típusú tanegységgel
 • 35 kreditet VI. típusú tanegységgel kell teljesíteni,

A képzés során legfeljebb:

 • 80 kreditet IV. típusú tanegységgel,
 • 10 kreditet V. típusú tanegységgel lehet szerezni.

Nyelvvizsgával legfeljebb 20 kredit szerezhető. Az első, legalább középfokú nyelvvizsgáért kredit pont nem jár.

A fenti értékelési rendszer jelenleg olyan bázis, amelyben egyes tételek – a III. és IV. típusú tanegységek – értékelése adoktori iskola tanácsának hatáskörébe tartozik. A doktori iskola tanterve hármas struktúrában épül fel. Alapja a minden doktorandusz számára kötelező tantárgyak köre, ezt egészíti ki a témacsoportnak megfelelő tantárgykör, amelyből a tanulmányok során minden doktorandusznak kötelezően két tantárgyat kell teljesítenie, ezt egészítik ki a választható tantárgyak. A kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyak tekintetében az I. félév végén kell nyilatkozniuk a hallgatóknak.

A szabadon választható tantárgyak körét a doktorandusz egyéni kutatási témájának megfelelően tovább lehet bővíteni más doktori iskolák tantárgyainak felvételével. Ezt előzetesen a doktori iskola vezetőjével vagy titkárával egyeztetni kell. Az a hallgató, aki korábbi tanulmányait nem a doktori iskola keretét jelentő Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon végezte, eseti elbírálás alapján felvehet ott oktatott tantárgyakat is. Külföldön lehallgatott és teljesített tantárgyak esetén az elfogadásról a doktori iskola tanácsa a doktori iskola tantervében szereplő tantárgyfelelős nyilatkozata alapján dönt. A tantárgyfelelős mind a nappali, mind a levelező hallgatók számára elkészíti a tantárgyi leírást és az időütemezést, ez az alapja a hallgató időbeosztásának.

A doktori iskolák kreditrendszerű tanulmányi szabályzatának megfelelően – a tanulmányi kötelezettségeket a következőkben szabályozza:

A doktori képzés 6 félévből áll, amely alatt 180 kreditet kell teljesíteni.

A 180 kredit a következő kreditértékű tanulmányi munkaegységekkel teljesíthető:

A. Képzési (tanulmányi) kredit

B. Kutatási (kutatói) kredit

C. Oktatási (oktatói) kredit

 

A képzés során legalább

 • 54 kreditet „A” típusú tanegységgel

legfeljebb

 • 126 kreditet „B” típusú tanegységgel,

 • 10 kreditet „C” típusú tanegységgel lehet szerezni.

A félév elismeréséhez legalább 20 kreditet kell (A, B, C típusból) összesen szerezni.

A doktori iskola tanterve hármas struktúrában épül fel. Alapja a minden doktorandusz számára kötelező tantárgyakköre. A kötelezően választható tantárgyak köre, amelyekből a tanulmányok során minden doktorandusznak kötelezően két tantárgyat kell teljesítenie, ezt egészítik ki a szabadon választható tantárgyak.

A szabadon választható tantárgyak körét a doktorandusz egyéni kutatási témájának megfelelően tovább lehet bővíteni más doktori iskolák tantárgyainak felvételével. A hallgató a többi témacsoport részére előírt tárgyakból is választhat. Ezt előzetesen a doktori iskola vezetőjével vagy titkárával egyeztetni kell. Külföldön lehallgatott és teljesített tantárgyak esetén az elfogadásról a doktori iskola tanácsa a doktori iskola tantervében szereplő tantárgyfelelős nyilatkozata alapján dönt.

A tantárgyfelelős mind a nappali, mind a levelező hallgatók számára elkészíti a tantárgyi leírást és az időütemezést. Ez az alapja a hallgató időbeosztásának.

A tantárgyfelelős a tantárgyi leírás során éljen a team-jellegű oktatás lehetőségével, egy-egy fontosabb tantárgyi rész oktatását más egyetem ismert oktatójának meghívásával szervezze meg (ez kezdete lehet az iskolák közötti munkamegosztás későbbi elmélyítésének).

A tantárgyak min. 5 fővel indulnak, az oktatás 10 hét/ félév

A Doktori Iskola tantárgyinak ismertetőit a Regionális Tudományok Doktori Iskola működési szabályzatának 4. melléklete tartalmazza. (Az említett szabályzat az akkreditációs anyag J.) melléklete.)

A doktori eljárás lefolytatása

Az Egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat 8. számú melléklete az Egyetemi Doktori Szabályzat, amely a doktori eljárás lefolytatását általánosan szabályozza.

A szabályzat tartalma:

I. Általános rendelkezések:

 • A képzés és a fokozatszerzés fogalma és tartalma
 • A képzés és a fokozatszerzés egyetemi szervezete
 • A képzés és a fokozatszerzés pénzügyi feltételei

 II. A képzés:

 • Az iskolák és a képzési formák meghirdetése
 • A felvételi eljárás
 • A szervezett képzés és az egyéni felkészülés

 III. A fokozatszerzés:

 •  A fokozatszerzés feltételei
 • Jelentkezés és előkészítő eljárás
 • Az idegen nyelvek ismerete
 • A doktori szigorlat
 • Az önálló tudományos munkásság igazolása
 • A doktori értekezés és megvédése
 • A doktori oklevél és a doktorrá avatás

 IV. A fokozat odaítélésének különleges esetei:

 • A kitüntetéses doktorrá avatás
 • Eljárás a tudomány(ok) kandidátusa fokozat alapján
 • Külföldön szerzett tudományos fokozat honosítása

Résztvevő hallgatók létszáma

A doktori képzésben nappali képzés formájában évente mintegy 5-7 doktorandusz felvételét tervezzük. A levelező hallgatók évenkénti tervezett száma 40 fő, és egyéni képzésben esetileg kerül elbírálásra a szabályzat alapján. A Doktori Iskola vezetése határozottan törekszik arra, hogy a doktoranduszok képzési idejében, illetve a cselekmény lefolytatásában ne következzen be törés, ezért például évhalasztást a törvények adta lehetőségeken túlmenően csak külföldi tanulmányúton való részvétel esetében engedélyez.

Az iskola doktoranduszonkénti mélységben kívánja nyilvántartani a hallgatók előrehaladását.

magyar